MAX ENGLISH przygotowuje swoich studentów nie tylko do polskich egzaminów (takich jak test gimnazjalny oraz maturalny), ale także do tych międzynarodowych pozwalających uzyskać certyfikaty uznawane przez uczelnie i pracodawców na całym świecie. Dowiedz się więcej o przywilejach z nimi związanymi.

Certyfikat FCE

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Dlaczego FCE?

 • FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
 • Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
 • FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
 • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego .Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. FCE lub CAE) w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo FCE?

 • FCE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym.
 • FCE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

Certyfikat CAE

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

Dlaczego CAE?

 • Egzamin CAE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CAE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie – może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.
 • CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CAE na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.
 • CAE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego .Uzyskanie certyfikatu CAE ułatwi Ci w zdawanie prestiżowego egzaminu CPE w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo CAE?

 • CAE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.
 • CAE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

Certyfikat CPE

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

Dlaczego CPE?

 • CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego.
 • Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji.
 • CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uczelniach anglojęzycznych. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo CPE?

 • CPE przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim.
 • CPE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

TOEFL

Egzamin TOEFL (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6.100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w 180 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe, jak i fundacje stypendialne (Socrates-Erasmus) wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany, lub też planów stypendialnych. TOEFL sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi.

Jaki format ma egzamin TOEFL?

W roku 2005 wprowadzona została nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 14 dniach od taty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student. Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing. Trwa około 4 godziny. Egzamin TOEFL składa się z czterech części i zdaje się go w całości na komputerze. Cały egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.

Gdzie, kiedy i w jakiej cenie można zdać TOEFL?

Egzamin jest dostępny w komputerowych ośrodkach egzaminacyjnych akredytowanych przez ETS. W związku ze zmianą formatu egzaminu, jest on dostępny 30-40 razy w roku, w zależności od zapotrzebowania. Egzamin TOEFL kosztuje 155 USD.

Egzamin maturalny

Egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) języka angielskiego na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. W Polsce za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie Polski.

Założeniem „nowej matury” jest zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Egzamin zdaje się z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki (od 2010 roku) i wybranego języka obcego nowożytnego, a także dodatkowych przedmiotów (maksymalnie sześć). Wszystkie egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej, a język polski, języki mniejszości narodowych oraz języki obce nowożytne dodatkowo ustnie.

Egzamin gimnazalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do niego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzaminu nie da się nie zdać, tzn. o ile tylko uczeń się na nim stawi, egzamin będzie zaliczony – nawet, jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0 punktów, z którym będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin językowy składa się z 3 części:

 • Słuchanie – odtwarzana jest płyta CD, uczeń musi odpowiedzieć na pytania związane z treścią zawartą na płycie.
 • Czytanie – uczeń musi odpowiedzieć na pytania związane z przeczytanym tekstem.
 • Reagowanie językowe – uczeń musi wybrać odpowiednią reakcję językową.

Inny test językowy?

Chcesz się przygotować do innego egzaminu sprawdzającego biegłość językową? Żaden problem! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kontakt »

 

addvantage